2. uzávierka 5. 8. 2021

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.


K prihlaške jedinca do triedy mladší dorast a dorast musí majiteľ (vystavovateľ) vložiť na onlinedogshows stránku kópiu preukazu o pôvode psa. Nestačí vložiť puppy card, zápis v metryke, kópiu prihlášky na zápis vrhu či oznam, že preukaz o pôvode je vo vybavovaní. Prihlášky šteniec bez preukazu o pôvode budú stornované.


POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

 • So zreteľom na opatrenia súvisiace s šírením korona vírusu Covid-19 sa tohtoročná MVP otvára s určitými obmedzeniami. V súlade s platnými nariadeniami sa výstava uskutoční bez prístupu verejnosti. V prípade uvoľnenia opatrení včas zverejníme nové informácie.

Platné opatrenia v súvislosti so zdravotnou situáciou sú zverejnené na nasledovných odkazoch:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

https://korona.gov.sk/

https://www.minv.sk/?2021-2

https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019


 

 • Na výstavu budú prijatí zahraniční vystavovatelia z krajín, ktoré budú mať v čase konania výstavy umožnený vstup na územie Slovenskej republiky (krajina musí byť uverejnená v zozname menej rizikových krajín Úradu verejného zdravotníctva SR). Usporiadateľ má právo neprijať psy vystavovateľov z krajín s obmedzeným, resp. vylúčeným pobytom na Slovensku.
 • Na výstavisku (v areáli Závodiska) treba dodržiavať v čase výstavy platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19
 • Za každú prihlášku do vypísaných tried sa za všetky tri dni platí rovnaký poplatok, a to aj za slovenské národné plemená.
 • Vystavovatelia, ktorí nepostupujú do záverečných súťaží, po posúdení opustia areál.
 • Online katalóg bude uverejnený na stránke www.duodanube.sk v deň konania výstavy od 8. hod., v tlačenej forme sa nevydáva.
 • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 10 dní pred výstavou). Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla. Na výstave sa čísla nevydávajú. Vystavovatelia si ich vytlačené prinesú so sebou na výstavu. Pri vstupe sa budú kontrolovať a ústrižok z nich odtŕhať ako z platnej vstupenky, preto bez vytlačeného vstupného listu nemôže ísť vystavovateľ do areálu výstaviska.
 • Po vstupe do areálu idú vystavovatelia priamo k príslušnému kruhu.
 • Zapisovanie výsledkov do preukazov o pôvode a vydávanie cien bude v priestoroch pri výstavnej kancelárii, kde treba dodržiavať stanovený odstup.
 • Súťaž pre deti – Junior Handling – prihlasovanie prostredníctvom Junior Handling klubu Slovensko – www.juniorhandling.sk.
 • Na výstave je nevyhnutné dodržiavať pokyny usporiadateľského zboru.
 • Počet komerčných stánkov sa bude riešiť individuálne po zaslaní objednávky zverejnenej na web stránke výstavy, prijatým záujemcom bude zaslaná faktúra.

PODMIENKY PRE PRIHLASOVANIE PSOV

 • Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk. Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky, a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa treba napísať usporiadateľovi na info@onlinedogshows.sk. Do systému sa registruje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasujete. Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Podanie prihlášky je záväzné! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od prihlásenia, ak nebude platba na účte organizátora do 72 hodín, prihláška bude vymazaná. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
 • Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Ak sa prihlásite na piatkovú výstavu a aj víkendové výstavy, dostanete dve potvrdenia o registrácii prihlášok s dvoma variabilnými symbolmi. Poplatky z obidvoch potvrdení môžete uhradiť jednou sumou, uviesť treba aspoň jeden variabilný symbol. Poplatky sa uhrádzajú iba bankovým prevodom na účet MVP. Doklad o zaplatení výstavných poplatkov môžete vložiť ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky).
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa.
 • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak ich online systém neumožní vložiť.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
 • Stornovať prihlášku je možné len do 1.8.2021.  Žiadosť zasielajte výhradne poštou alebo na mail office@duodanube.sk. K žiadosti pripojte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.
 • Zmena triedy je možná do konca 2. uzávierky na základe písomnej žiadosti majiteľa psa.
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).
 • Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
 • Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za blaho svojho psa na medzinárodných výstavách psov – nesmie ho vystaviť situáciám, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie či dokonca život, napr. nechať ho v aute v extrémnej zime či horúčave alebo s ním kruto zaobchádzať. Každý, kto poruší tieto zásady, bude vylúčený z tejto a nasledujúcich výstav.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

VETERINÁRNE PREDPISY

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.

Psy z iných štátov musia mať Pet Passport s platnou vakcináciou.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.