Klubové výstavy

banner_wafdal_600x300_2019
logo_kchdp_2019

Rorhodca: Ms. Charlotte Jenvall (CURIA / DK)

PROGRAM

10:00 – 12:00 Príjem psov
12:30 – 16:00 Posudzovanie
16.30 Súťaže

VÝSTAVNÉ PODMIENKY

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške, bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady, ktoré budú zaslané/nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky.

Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Ku každej prihláške musí byť pripojená kópia PP.Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v den výstavy nie je možné!

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.


POPLATKY

Za prvého psa;30 Eur

Za druhého každého ďalšieho;25 Eur

Dorast;20 Eur

Súťaže;20 Eur


 

TRIEDY

MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST od 6 do 9 mesiacov
MLADÝCH od 9 do 18 mesiacov
STREDNÁ od 15 do 24 mesiacov
OTVORENÁ od 15 mesiacov
PRACOVNÁ od 15 mesiacov s FCI pracovným certifikátom
ŠAMPIÓNOV od 15 mesiacov s titulom CH alebo ICH
VETERÁNOV od 8 rokov
ČESTNÁ od 15 mesiacov s titulom CH, ICH, Klubový víťaz alebo Národný víťaz

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.


TITULY

CAJC SR
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Reserve CAC SR
môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

Najkrajší mladý plemena (WAFDAL Junior BOB)
udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke, nastupujú jedince ktoré získali CAJC.

Najlepší WAFDAL veterán udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke, nastupujú jedince ktoré získali V1 v triede veteránov.

Víťaz plemena (WAFDAL BOB)
udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CAC, CAJC a najlepší veterán.

Víťaz opačného pohlavia (WAFDAL BOS)
udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB


SÚŤAŽE

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV 
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej 3 jedincov, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže.


Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.

Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.