1. uzávierka

28. 6. 2019

2. uzávierka

19. 7. 2019

3. uzávierka

2. 8. 2019


Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.


POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

 • Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Na výstavu sa prihlasuje online formou na stránke www.onlinedogshows.sk.Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa treba napísať usporiadateľovi na info@onlinedogshows.sk. Do systému sa registruje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasujete. Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Písomnú formu prihlásenia môže využiť majiteľ psa vtedy, ak sa mu nepodarí prihlásiť sa cez online portál. V prihláške treba uviesť čitateľne mailovú adresu majiteľa (prihláška pdf: prihlaska 2019).Organizátor nepreberá zodpovednosť za poštou zaslané nedoručené prihlášky.
 • Podanie prihlášky je záväzné! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky! V prípade neuhradenia výstavných poplatkov je prihláška neplatná. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.
 • Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 10 dní pred výstavou).
 • Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Pri prihlasovaní psa do triedy mladší dorast alebo dorast, ak nemá majiteľ ešte originál preukazu o pôvode, môže poslať alebo nahrať do príloh pri online prihlasovaní puppy card alebo výpis z matriky,nie však fotografie, alebo kópie preukazov rodičovského páru, to nestačí pre prijatie psa na výstavu a nemá význam ich vkladať do príloh na karte psa a vypĺňať prihlášku. Po získaní preukazu o pôvode ho treba poslať organizátorovi výstavy na výmenu za tieto náhradné doklady. Pri prihlasovaní psa do triedy mladých a ostatných dospelých tried musí byť priložená alebo do online systému vložená kópia preukazu o pôvode.
 • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak ich online systém neumožní vložiť.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Doklady, ktoré budú zaslané/nahraté po 3. uzávierke, sa nebudú akceptovať.
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
 • Stornovanie potvrdenej prihlášky (prihlášok) je možné do konca 3. uzávierky. Storno poplatok je 10 € za prihlášku a deň vystavovania. Pri storne prihlášok organizátor vráti majiteľovi výstavný poplatok znížený o storno poplatok a bankové poplatky (2 eurá). Žiadosť o stornovanie prihlášky treba poslať poštou alebo mailom a priložiť k nej kópiu preukazu o pôvode stornovaného psa.
 • Zmena triedy je možná do konca 3. uzávierky na základe písomnej žiadosti majiteľa psa. Po uzavretí prihlášky sa platí za zmenu triedy 5 eur/deň.
 • Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol, ktorý majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu v informatívnej správe o zaregistrovaní psa na výstavu.
 • K prihláške zaslanej poštou priložte potvrdenie o zaplatení, pri online prihlasovaní nahrajte doklad o zaplatení výstavných poplatkov ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky na hornej lište).
 • Prihlášky vystavovateľov, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do 10 dníod prihlásenia sa na výstavu, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené a budú vymazané. Termín jednotlivých uzávierok je zároveň termínom pre uhradenie výšky poplatku z nej vyplývajúcich.
 • Na prihlásenie jedincov do triedy mladší dorast a dorast je možné na úhradu výstavného poplatku použiť darčekový poukaz v plnej výške poplatku bez zreteľa na uzávierku. Na prihláške označte platbu poukazom (začiarknite háčikom) a uveďte jeho číslo. Poukaz platí iba na jednu výstavu, originál treba poslať poštou na adresu organizátora výstavy. Pri prihlasovaní viacerých jedincov si z poukazovanej sumy odpočítajte poplatok za triedu ml. dorast či dorast z príslušnej uzávierky a uhraďte rozdiel. Pri poukazovaní platby do správy pre prijímateľa uveďte – poukaz 1x (prípadne 2 a viac). Pri prihlasovaní jedincov len do triedy ml. dorast a dorast, za ktorých budete platiť darčekovým poukazom, neplaťte nič, urýchlene však pošlite poukazy na adresu organizátora. Kópiu poukazu je možné vložiť do prílohy v časti „moje platby“ (na hornej lište v tvare spinky na spisy).
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).
 • Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
 • Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
 • Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu za BOB.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za blaho svojho psa na medzinárodných výstavách psov – nesmie ho vystaviť situáciám, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie či dokonca život, napr: nechať ho v aute v extrémnej zime či horúčave alebo s ním kruto zaobchádzať. Každý, kto poruší tieto zásady, bude vylúčený z tejto a nasledujúcich výstav.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

VETERINÁRNE PREDPISY

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.

Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

Veterinárne predpisy

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.
Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

prihláška pdf: prihlaska_entryform2019