Duodanube | Podmienky pre prihlasovanie
20415
page-template-default,page,page-id-20415,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Podmienky pre prihlasovanie

1. uzávierka

18. 6. 2024

2. uzávierka

9. 7. 2024

3. uzávierka

30. 7. 2024

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

PODMIENKY PRE PRIHLASOVANIE PSOV

 • Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Podanie prihlášky je záväzné! Odoslaním prihlášky vystavovateľ vyjadruje súhlas s ustanoveniami propozícií výstavy.
 • Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od prihlásenia, ak nebude platba na účte organizátora do 72 hodín, prihláška môže byť vymazaná. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
 • Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Ak sa prihlásite na piatkovú výstavu a aj víkendové výstavy, dostanete dve potvrdenia o registrácii prihlášok s dvoma variabilnými symbolmi. Poplatky z obidvoch potvrdení môžete uhradiť jednou sumou, uviesť treba aspoň jeden variabilný symbol. Ak vám banka neponúka kolónku pre variabilný symbol, uveďte ho do správy pre prijímateľa. Ak za vás platí niekto iný, do správy pre prijímateľa treba uviesť variabilný symbol. Poplatky sa uhrádzajú iba bankovým prevodom na účet MVP. Doklad o zaplatení výstavných poplatkov môžete vložiť ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky na hornej lište).
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Ku každej prihláške musí byť priložená kópia originálu preukazu o pôvode psa, resp. vložená na kartu psa na online stránke.
 • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak ich online systém neumožní vložiť. Kópia preukazu o pôvode musí byť dostatočne veľká a čitateľná (nie miniatúrne kópie z mobilu).
 • K prihláške jedinca do triedy mladší dorast a dorast musí majiteľ (vystavovateľ) vložiť na online stránku kópiu originálu jeho preukazu o pôvode. Nestačí vložiť puppy card, zápis v metryke, kópiu prihlášky na zápis vrhu či oznam, že preukaz o pôvode je vo vybavovaní. Prihlášky šteniec bez preukazu o pôvode budú stornované.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH, CIB, CIE alebo CH – nevkladajte zbytočne Junior šampionát, na ten je na karte psa osobitná kolónka), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).
 • Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
 • Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za blaho svojho psa na medzinárodných výstavách psov – nesmie ho vystaviť situáciám, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie či dokonca život, napr. nechať ho v aute v extrémnej zime či horúčave alebo s ním kruto zaobchádzať. Každý, kto poruší tieto zásady, bude vylúčený z tejto a nasledujúcich výstav.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.
 • Na výstavách sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). V rámci záverečných súťaží je pre FCI neuznané plemená vypísaná Súťaž o najkrajšieho jedinca FCI neuznaných plemien, do ktorej nastupujú jedince s titulom Víťaz plemena (BOB).
 • FCI neuznané plemená nemôžu byť navrhnuté na čakateľstvá FCI CACIB, FCI CACIB Junior, FCI CACIB Veteran.
Translate »