Duodanube | Propozície
19476
page-template-default,page,page-id-19476,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Propozície

1. uzávierka

18. 6. 2024

2. uzávierka

9. 7. 2024

3. uzávierka

30. 7. 2024

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

Propozície

K prihláške jedinca do triedy mladší dorast a dorast musí majiteľ (vystavovateľ) vložiť na online stránku kópiu preukazu o pôvode psa. Nestačí vložiť puppy card, zápis v “metryke”, kópiu prihlášky na zápis vrhu či oznam, že preukaz o pôvode je vo vybavovaní. Prihlášky šteniec bez preukazu o pôvode budú stornované.


POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

 • Online katalóg bude uverejnený na stránke www.duodanube.sk v deň konania výstavy od 8. hod., v tlačenej forme sa nevydáva.
 • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 7 dní pred výstavou). Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla. Na výstave sa čísla nevydávajú. Vystavovatelia si ich vytlačené prinesú so sebou na výstavu. Pri vstupe sa budú kontrolovať a ústrižok z nich odtŕhať ako z platnej vstupenky, preto bez vytlačeného vstupného listu nemôže ísť vystavovateľ do areálu výstaviska. 
 • Po vstupe do areálu idú vystavovatelia priamo k príslušnému kruhu.
 • Zapisovanie výsledkov do preukazov o pôvode a vydávanie cien bude v priestoroch pri výstavnej kancelárii (CAJC, CAC, CACIB, BOB). Ostatné ceny sa budú vydávať v záverečnom kruhu podľa ohodnotenia psa rozhodcami.
 • Pre každého prihláseného psa treba mať so sebou jeho preukaz o pôvode a veterinárny preukaz.
 • Súťaž pre deti – Junior Handling – prihlasuje sa prostredníctvom Junior Handling klubu Slovensko www.juniorhandling.sk.
 • Na výstave je nevyhnutné dodržiavať pokyny usporiadateľského zboru.
 • Počet komerčných stánkov sa bude riešiť individuálne po zaslaní objednávky zverejnenej na web stránke výstavy, prijatým záujemcom bude zaslaná faktúra.

PODMIENKY PRE PRIHLASOVANIE PSOV

 • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke onlinedogshows.sk. Vystavovateľ sa na online stránke zaregistruje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasuje (MVP, národnú, celoštátnu, klubovú…). Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme. Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky, a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa (napr. zmena čísla zápisu importovaného jedinca) treba napísať usporiadateľovi na info@onlinedogshows.sk.
 • Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Podanie prihlášky je záväzné! Odoslaním prihlášky vystavovateľ vyjadruje súhlas s ustanoveniami propozícií výstavy.
 • Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od prihlásenia, ak nebude platba na účte organizátora do 72 hodín, prihláška bude vymazaná. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
 • Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Ak sa prihlásite na piatkovú výstavu a aj víkendové výstavy, dostanete dve potvrdenia o registrácii prihlášok s dvoma variabilnými symbolmi. Poplatky z obidvoch potvrdení môžete uhradiť jednou sumou, uviesť treba aspoň jeden variabilný symbol. Ak vám banka neponúka kolónku pre variabilný symbol, uveďte ho do správy pre prijímateľa. Ak za vás platí niekto iný, do správy pre prijímateľa treba uviesť vaše meno, a nie napr. výstava, MVP a pod. Poplatky sa uhrádzajú iba bankovým prevodom na účet MVP. Doklad o zaplatení výstavných poplatkov môžete vložiť ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky na hornej lište).
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Ku každej prihláške musí byť priložená kópia originálu preukazu o pôvode psa, resp. vložená na kartu psa na online stránke.
 • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 2 MB, inak Vám ich online systém neumožní vložiť. Kópia preukazu o pôvode musí byť dostatočne veľká a čitateľná (nie miniatúrne kópie z mobilu).
 • K prihláške jedinca do triedy mladší dorast a dorast musí majiteľ (vystavovateľ) vložiť na online stránku kópiu preukazu o pôvode psa. Nestačí vložiť puppy card, zápis v “metryke”, kópiu prihlášky na zápis vrhu či oznam, že preukaz o pôvode je vo vybavovaní. Prihlášky šteniec bez preukazu o pôvode budú stornované.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH, CIB, CIE alebo CH – nevkladajte zbytočne Junior šampionát), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné.
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné.
 • Stornovať prihlášku je možné len do 30. 7. 2024.  Žiadosť zasielajte na mailovú adresu office@duodanube.sk. K žiadosti priložte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.
 • Zmena triedy je možná do konca 3. uzávierky na základe písomnej žiadosti majiteľa/vystavovateľa psa. K žiadosti treba priložiť kópiu preukazu o pôvode daného jedinca.
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).
 • Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
 • Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za blaho svojho psa na medzinárodných výstavách psov – nesmie ho vystaviť situáciám, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie či dokonca život, napr. nechať ho v aute v extrémnej zime či horúčave alebo s ním kruto zaobchádzať. Každý, kto poruší tieto zásady, bude vylúčený z tejto a nasledujúcich výstav.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

 

VETERINÁRNE PREDPISY

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Vystavovateľ musí pri vstupnej veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz psa.

Psy z iných štátov musia mať Pet Passport s platnou vakcináciou.

Translate »