VETERINÁRNE PREDPISY

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Vystavovateľ musí pri vstupnej veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz psa.

Psy z iných štátov musia mať Pet Passport s platnou vakcináciou.


VETERINARY REGULATIONS

Each dog must have a veterinary certificate with valid vaccinations against rabies, canine distemper, parvovirus and hepatitis at least 21 days and a maximum of 1 year before the show, respectively. according to the duration of validity of the vaccine.

Dogs from other countries must have a Pet Passport with a valid vaccination.

Translate »