Duodanube 2017 | Medzinárodná výstava psov
14825
home,page,page-id-14825,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,overlapping_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

– Duodanube 2017

© photo@juliachriste.de

Pozývame vás na 2 medzinárodné výstavy psov [FCI]

2 x CAJC/CAC/CACIB

18. a 19. augusta 2018 na Závodisku, Bratislava

Usporiadateľ: Slovenský poľovnícky zväz

DSC_4687
_DSC4853

ONLINEDOGSSHOWS.SK


Skôr, ako začnete vkladať údaje psa a prihlášku, prečítajte si propozície výstavy, sú tam dôležité upozornenia, ako a čo sa má do online systému vložiť.

 

 • Rýchly návod ako poslať prihlášku:
 • Začnite vyplnením profilu v Menu – Moje údaje. Nezabudnite si prečítať podmienky používania a zaškrtnúť, že súhlasíte s podmienkami. Pred zatvorením karty – Moje údaje uložte Vaše údaje kliknutím hore na disketu (uložiť zmeny).
 • V ďalšom kroku zaevidujte svojich psov v Menu – Moje Psy. Vyplňte všetky požadované údaje a zadávanie vždy dokončite uložením údajov – kliknutím na disketu (uložiť zmeny). Pokiaľ chcete zaevidovať ďalšieho psa, pokračujte kliknutím na Nový záznam v okne Moje psy.
 • V treťom kroku môžete vyplniť prihlášku v Menu – Moje Nové prihlášky. Po otvorení treba zvoliť konkrétnu výstavua následne psa, ktorého chcete prihlásiť. Po tomto kroku už len postupne vyplníte formulár podľa potreby. Povinné údaje sú označené červenou farbou. V prípade že chcete odoslať naraz viacero prihlášok (prihlasujete viac psov alebo na viaceré výstavy) na konci formulára v poli Pridať ďalšiu prihlášku? zvoľte Ánoa vyplňte ďalší formulár. V opačnom prípade, resp. po vyplnení všetkých prihlášok, kliknite na tlačidlo Pošli všetky prihlášky.
 • Prihlášku do súťaže Najkrajší pár môžete odoslať len na druhej prihláške k danému plemenu a zvoliť budete môcť len opačné pohlavie.
 • Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok
 • Pre zmenu triedy alebo storno prihlášky platia podmienky uvedené v propozíciách výstavy. Kontaktujte prosím príslušného usporiadateľa.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť, preradené do triedy otvorenej.
 • Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ.
 • Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Na výstavu sa prihlasuje online formou na stránke onlinedogshows.sk. Ak je majiteľ psa už zaregistrovaný na online stránke, treba, aby si najskôr skontroloval vložené psy a suky a nevkladal ich duplicitne. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa treba napísať usporiadateľovi na info@onlinedogshows.sk. Do systému sa prihlasuje iba raz bez zreteľa, na ktorú výstavu sa prihlasujete, zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Písomnú formu prihlásenia môže využiť majiteľ psa vtedy, ak sa mu nepodarí prihlásiť sa cez online portál. V prihláške treba uviesť čitateľne mailovú adresu majiteľa. Organizátor nepreberá zodpovednosť za poštou zaslané nedoručené prihlášky.
 • Podanie prihlášky je záväzné! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky! V prípade neuhradenia výstavných poplatkov je prihláška neplatná. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.
 • Chovateľom je ten, kto je uvedený v preukaze o pôvode, spravidla to nie je aj majiteľ, prosíme, opisujte to z preukazov o pôvode.
 • Spolumajiteľom nemôže byt majiteľ, prosíme preto, neuvádzajte na karte psa ani v prihláške seba ako spolumajiteľa. Môže vám to zvýšiť výstavné poplatky, ak prihlásite viac psov. Ak je na prihláške uvedený spolumajiteľ, počíta sa to ako 1. prihlásený pes a pri prihlásení dvoch a viac psov neplatí pre neho zľava ako za ďalšieho psa.
 • Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 10 dní pred výstavou).
 • Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Pri prihlasovaní psa do triedy mladší dorast alebo dorast, ak nemá majiteľ ešte originál preukazu o pôvode, môže poslať alebo nahrať do príloh pri online prihlasovaní puppy card alebo výpis z matriky, nie však fotografie, alebo kópie preukazov rodičovského páru, to nestačí pre prijatie psa na výstavu a nemá význam ich vkladať do príloh na karte psa a vypĺňať prihlášku. Po získaní preukazu o pôvode ho treba poslať organizátorovi výstavy na výmenu za tieto náhradné doklady. Pri prihlasovaní psa do triedy mladých a ostatných dospelých tried musí byť priložená alebo do online systému vložená kópia preukazu o pôvode.
 • Doklady, ktoré vystavovateľ nahráva na kartu psa na onlinedogshows stránke, môžu mať maximálne 1 MB, inak ich online systém neumožní vložiť.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady - kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Doklady, ktoré budú zaslané/nahraté po 3. uzávierke, sa nebudú akceptovať.
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
 • Stornovanie prihlášky (prihlášok) je možné do konca 3. uzávierky. Storno poplatok je 10 € za prihlášku a deň vystavovania. Pri storne prihlášok organizátor vráti majiteľovi výstavný poplatok znížený o storno poplatok a bankové poplatky (2 eurá). Ak majiteľ psa do stornovania prihlášky nemá uhradené výstavné poplatky, storno poplatok je povinný uhradiť. Žiadosť o stornovanie prihlášky treba poslať poštou alebo mailom a priložiť k nej kópiu preukazu o pôvode stornovaného psa.
 • Zmena triedy je možná do konca 3. uzávierky na základe písomnej žiadosti majiteľa psa. Po uzavretí prihlášky sa platí za zmenu triedy 5 eur/deň.
 • Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol, ktorý majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu v informatívnej správe o zaregistrovaní psa na výstavu.
 • K prihláške zaslanej poštou priložte potvrdenie o zaplatení, pri online prihlasovaní nahrajte doklad o zaplatení výstavných poplatkov ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky na hornej lište).
 • Prihlášky vystavovateľov, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do 10 od prihlásenia sa na výstavu, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené a budú vymazané. Termín jednotlivých uzávierok je zároveň termínom pre uhradenie výšky poplatku z nej vyplývajúcich.
 • Na prihlásenie jedincov do triedy mladší dorast a dorast je možné na úhradu výstavného poplatku použiť darčekový poukaz v plnej výške poplatku bez zreteľa na uzávierku. Poukaz platí iba na jednu výstavu, originál treba poslať poštou na adresu organizátora výstavy. Pri prihlasovaní viacerých jedincov si z poukazovanej sumy odpočítajte poplatok za triedu ml. dorast či dorast z príslušnej uzávierky a uhraďte rozdiel. Pri poukazovaní platby do správy pre prijímateľa uveďte – poukaz 1x (prípadne 2 a viac). Pri prihlasovaní jedincov len do triedy ml. dorast a dorast, za ktorých budete platiť darčekovým poukazom, neplaťte nič, urýchlene však pošlite poukazy na adresu organizátora. Kópiu poukazu je možné vložiť do prílohy v časti „moje platby“ (na hornej liste v tvare spinky na spisy).
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).
 • Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
 • Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
 • Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu za BOB.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

FCI SOBOTA   19.8.2017 NEDEĽA   20.8.2017 Plemeno/Breed
1 ZAKE LIGITA,LV LUNDAVA ASTRID,EST Old English Sheepdog,Collie Rough,Collie Smooth,Shetland Sheepdog,Chien De Berger Belge-Groenendael,Chien De Berger Belge-Malinois,Chien De Berger Belge-Tervueren,Bearded Collie,Welsh Corgi Cardigan,Welsh Corgi Pembroke,Deutscher Schäferhund Stockhaar,Deutscher Schäferhund Langstockhaar
1 ZAMOYSKI ANDRZEJ,PL MÁROVÁ PETRA,CZ Saarloos-Wolfhound,Australian Cattledog,Australian Shepherd,Hollandse Herdershond Kortharige,Hollandse Herdershond Langhaarhollandse Herdershond Ruwharige,Ioujnorousskaia Ovtcharka,Schapendoes,Australian Kelpie,Ciobanesc Romanesc Mioritic,Ciobanesc Romanesc Carpatin,Bouvier Des Flandres,Československý vlčiak,Berger des Pyrénées a Face Rase,Berger des Pyrénées á Poil Long
1 MÁROVÁ PETRA,CZ ZAMOYSKI ANDRZEJ,PL Border Collie,Berger De Brie Fauve-Gris,Berger De Brie Noir Ardoise,Beauceron,Komondor,Kuvasz,Mudi,Puli,Pumi,Schipperke,Slovenský Čuvač,Cane Da Pastore Maremmano-Abruzze,Polski Owczarek Nizinny,Polski Owczarek Podhalanski,White Swiss Shepherd,
2 JANDOVÁ JIŘINA. CZ UROŠEVIČ MILIVOJE,RS Appenzeller Sennenhund,Berner Sennenhund,Entlebucher Sennenhund,Grosser Schweizer Sennenhund,Sarplaninac,Kraski Ovcar,Newfoundland,Dogue De Bordeaux,Tosa,Do-Khyi,
2 UROŠEVIČ MILIVOJE,RS BÍROŠ MILAN,SK Shar-Pei,Dogo Argentino,Kavkazskaia Ovtcharka,Sredneasiatskaia Ovtcharka,Chien De Montagne Des Pyrénées,
2 VANŽA SERGEJ,SK JANDOVÁ JIŘINA,CZ Leonberger,Cao Da Serra Da Estrela Long,Landseer,St. Bernhardshund Kurzhaarig,St. Bernhardshund Langhaarig,Mastin Espaňol,Dogo Canario,Bullmastiff,Hovawart,Broholmer,Cimmaron Uruguayo,Perro Dogo Mallorquin (Ca De Bou),Mastin De Los Pirineos,Fila Brasileiro,Mastino Neapolitano,Berger De Anatolie,Rottweiler,
2 KOZLOWSKA MAGDALENA,PL ZAKE LIGITA,LV Riesenschnauzer,Schnauzer,Zweigschnauzer,Affenpinscher,Pinscher,Zwergpinscher,Austrian Pinscher,Dobermann,Tchiorny Terrier,
2 BÍROŠ MILAN,SK BENKOVSKÝ MILAN,SK Deutsche Dogge,Bulldog,Cane Corso,Mastiff
2 JAVORČÍK VLADIMÍR,SK VANŽA SERGEJ,SK Deutscher Boxer,
3 KUBAĽA JAROSLAV,SK NOVÁKOVÁ IVETA,CZ American Staffordshire Terrier,Staffordshire Bull Terrier
3 NOVÁKOVÁ IVETA,CZ KUBAĽA JAROSLAV,SK Australian Terrier,Bedlington Terrier,Terrier Brasileiro,Australian Silky Terrier,Manchester Terrier,Jack Russel Terrier,Parson Russel Terrier,Skye Terrier,Scottish Terrier,Irish Terrier,Lakeland Terrier,Welsh Terrier,Deutscher Jagdterrier,Fox Terrier Smooth (Hladkosrstý),Fox Terrier Wire (Hrubosrstý),Kerry Blue Terrier,Border Terrier,Norfolk Terrier,Norwich Terrier
3 LUNDAVA ASTRID,EST KOZLOWSKA MAGDALENA,PL West Highland White Terrier,Yorkshire Terrier,Cairn Terrier,Bull Terrier Miniatur,Bull Terrier,Airedale Terrier,Glen Of Imaal Terrier,Český Teriér,Sealyham Terrier,Dandie Dinmont Terrier,Soft Coated Wheaten Terrier
4 DI CARLO RICCARDO,IT STANOVSKÝ MIROSLAV,SK Dachshund
5 DOLEJŠOVÁ OLGA,CZ MARUŠKOVÁ MARIE,CZ Akita,Basenji,Gronlandhund,Grossspitz Weiss,Chow-Chow Black,Chow-Chow Red And Others,Eurasier,Iceland Sheepdog,Karelischer Bärenhund,Kleinspitz Neufarben,Kleinspitz Weiss,Kleinspitz Schwarz-Braun,Zwergspitz,Kishu,Laika Zapadnosibirskaia,Mittelspitz Neufarben,Mittelspitz Schwarz-Braun,Mittelspitz Weiss,Samoyed,Wolfsspitz,Nihon Supitsu,Norsk Elghund Gra,Norsk Lundehund
5 MARUŠKOVÁ MARIE,CZ MOMĆILOVIĆ SANJA,RS Shiba,Alaskan Malamute,American Akita,Canaan Dog,Schwedischer Vallhund,Thai Ridgeback Dog,Volpino Italiano,Xoloitzquintle Miniature,Xoloitzuintle Intermediate,Xoloitzcuintle Standard,Cirneco Dell´Etna,Pharaoh Hound,Perro Sin Pelo Del Peru Grande,Perro Sin Pelo Del Peru Medio,Perro Sin Pelo Del Peru Pequeňo,Podenco Ibicenco Kurzhaarig,Podengo Portuges Miniature Smooth,Siberian Husky,Västgötaspets (Schwedischer Vallhund)
6 MOMČILOVIČ SANJA,RS DVOŘÁKOVÁ VĚRA,CZ Alpenländische Dachsbracke,Berner Laufhund,Beagle,Basset Bleu De Gascogne,Black And Tan Coonhound,Dalmatiner,Erdélyi Kopó,Ogar Polski,Polish Hunting Dog,Porcelaine,Schwyzer Laufhund,Schwyzer Niederlaufhund,Bayrischer Gebirgsschweisshund,Hannoverischer Schweisshund,Chien De Saint Hubert,Slovenský Kopov,Petit Basset Griffon Vendeen,Petit Bleu De Gascogne,Grand Basset Griffon Vendeen,Basset Hound
6 FRNČOVÁ LENKA,CZ DOLEJŠOVÁ OLGA,CZ Rhodesian Ridgeback
7 DUŠKO ŠORMAZ,RS JURSA JOZEF,SK Bracco Italiano,Braque Saint Germain,Braque D´Auvergne,Český Fúzač,Deutscher Drahthaar. Vorstehhund,Deutscher Kurzhaar. Vorstehhund,Deutscher Langhaar. Vorstehhund,Drótszörü Magyar Vizsla,Weimaraner Langhaar,Weimaraner Kurzhaar,English Pointer,English Setter,Epagneul Breton,Gordon Setter,Grosser Münsterländer Vorstehhund,Irish Red And White Setter,Irish Red Setter,Kleiner Münsterländer Vorstehhund,Rövidszörü Magyar Vizsla,Sаint Gеrmаin Stаvаč Krátkоsrstý,Slovenský Hrubosrstý Stavač,Spinone Italiano
8 DI CARLO RICCARDO,IT STANOVSKÝ MIROSLAV,SK Nova Scotia Duck Tolling Retriever,Flat Coated Retriever
8 FRNČOVÁ LENKA,CZ DOLEJŠOVÁ OLGA,CZ Golden Retriever
8 STANOVSKÝ MIROSLAV,SK DUŠKO ŠORMAZ,RS Cao De Aqua Portugués,Clumber Spaniel,Deutscher Wachtelhund,English Springer Spaniel,English Cocker Spaniel Black,English Cocker Spaniel Colours,English Cocker Spaniel Unicolor,American Cocker Spaniel Black,American Cocker Spaniel Colours,American Cocker Spaniel Unicolour,Labrador Retriever,Curly Coated Retriever,Chesapeake Bay Retriever,Kooikerhondje,Lagotto Romagnolo,Perro De Agua Espanol,Welsh Springer Spaniel,Sussex Spaniel
9 JAVORČÍK VLADIMÍR,SK VANŽA SERGEJ,SK Boston Terrier,Bouledogue Francais,Mops (Pug),
9 LUNDAVA ASTRID,EST KOZLOWSKA MAGDALENA,PL Bichon Á Poil Frisé,Bichon Havanais
9 GUNIŠ MIROSLAV,SK VÍTKOVÁ VIERA,SK Petit Brabancon,Griffon Belge,Griffon Bruxellois,Chihuahua Kurzhaarig,Chihuahua Langhaarig,Bolognese,Coton De Tuléar (Bavlnka),Löwchen,Tibetan Terrier,Tibetan Spaniel,Russkiy Toy Smooth,Russkiy Toy Longhaired
9 VÍTKOVÁ VIERA,SK BROTÁNKOVÁ ZUZANA,CZ Shih-Tzu,Phaléne,Papillon,Chin,Lhasa Apso,Maltese,Pekingese
9 BROTÁNKOVÁ ZUZANA,CZ JAVORČÍK VLADIMÍR,SK Caniche ,Cavalier King Charles Spaniel,King Charles Spaniel,Chinese Crested Dog Hairless,Chinese Crested Dog Powderpuff
10 VOJTEKOVÁ IVETA,SK FINTOROVÁ ĽUDMILA,SK Afghan Hound,Azawakh,Barzoi,Greyhound,Chart Polski,Sloughi,Magyar Agar,Irish Wolfhound,Deerhound,Whippet
10 VOJTEK VLASTISLAV,SK VOJTEKOVÁ IVETA,SK Saluki,Piccolo Levriero Italiano
VOJTEK VLASTISLAV,SK VOJTEKOVÁ IVETA,SK Americký Bezsrstý Teriér,Americký Buldog,American Toy Fox Terrier,Biewer Yorkshire Terrier,Boerboel,Tsvetnaya Bolonka,Český Strakatý Pes,Chodský Pes,Continental Bulldog,Louisiana Catahoula,Moskovský Strážny Pes,Patterdale Terrier,Pudle Viacfarebné,Tajgan,Pražský Krysařík
DVOŘÁKOVÁ VĚRA,CZ ŠUSTER JOZEF,SK JUNIOR HANDLING
MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST od 6 do 9 mesiacov
MLADÝCH od 9 do 18 mesiacov
STREDNÁ od 15 do 24 mesiacov
OTVORENÁ od 15 mesiacov
PRACOVNÁ od 15 mesiacov s FCI pracovným certifikátom
ŠAMPIÓNOV od 15 mesiacov s titulom CH alebo ICH
VETERÁNOV od 8 rokov
ČESTNÁ od 15 mesiacov s titulom CH, ICH, Klubový víťaz alebo Národný víťaz

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

 • CAJC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých
 • CAC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
  Reserve CAC SR môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC
 • CACIB čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.
 • Reserve CACIB môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.
 • Najkrajší mladý jedinec plemena (Junior BOB) – udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke z každého plemena, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.
 • Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CACIB, CAJC a jedince z triedy veteránov s ocenením V1.
 • Víťaz opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB.
 • Víťaz skupiny FCI mladých (Junior BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali Junior BOB.
 • Víťaz skupiny FCI (BOG) - do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB.
 • Najkrajší mladý jedinec výstavy (Junior BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých (Junior BOG).
 • Najkrajší jedinec výstavy (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI.
 • Super BEST IN SHOW – do súťaže nastupujú najkrajší mladší dorastenci, dorastenci, veteráni, Junior BIS a BIS zo soboty a nedele.
 • SÚŤAŽE CHOVATEĽSKÁ SKUPINA Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. Prihlásiť chovateľskú skupinu je možné aj v deň výstavy do 13. hodiny vo výstavnej kancelárii.
 • NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov.
 • JUNIOR HANDLING Do tejto súťaže sa môže prihlásiť mladý vystavovateľ so svojím psom bez zreteľa na to, či je prihlásený na výstavu. V takom prípade pošle prihlášku a doklad o zaplatení poštou. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa. Určí sa poradie prvých troch najlepšie spolupracujúcich dvojíc.

Za slovenské národné plemená (slovenský kopov, slovenský čuvač, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak) sa platí 50 % z výstavných poplatkov.

Za slovenské národné plemená (slovenský kopov, slovenský čuvač, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak, tatranský durič) sa platí 50 % z výstavných poplatkov.

 

1.uzávierka 27. 6. 2017 za jednu výstavu za obidve výstavy
za 1. psa € 35 € 62
za každého ďalšiehog € 32 € 56
triedy dorastu, veteránov a čestná € 25 € 42
Súťaže € 10 € 20

2. uzávierka 18. 7. 2017 za jednu výstavu za obidve výstavy
za 1. psa € 40 € 72
za každého ďalšieho € 37 € 66
triedy dorastu, veteránov a čestná € 30 € 52
Súťaže € 10 € 20

3. uzávierka 3. 8. 2017 za jednu výstavu za obidve výstavy
za 1. psa € 45 € 82
za každého ďalšieho € 42 € 76
triedy dorastu, veteránov a čestná € 35 € 62
Súťaže € 10 € 20

BANKOVÉ SPOJENIE

MAJITEĽ ÚČTU SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA

TATRA BANKA, A.S., HODŽOVO NÁMESTIE 3, 850 05 BRATISLAVA 55

IBAN CODE SK901100000000266408 0022
SWIFT CODE TATRSKBX

V-SYMBOL: (PRI PLATBE TREBA UVIESŤ VS VYGENEROVANÝ ONLINE SYSTÉMOM V POTVRDENÍ O REGISTRÁCII PRIHLÁŠKY)

Prihláška vo formáte .pdf

entry_web_2017

Slovenský poľovnícky zväz – MVP

Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Slovak Republic
OFFICE@DUODANUBE.SK
trade@duodanube.sk
Telefonický kontakt: 00421 (0)910 707083 – utorok a štvrtok od 14. do 16. hodiny


BANKOVÉ SPOJENIE

MAJITEĽ ÚČTU SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

TATRA BANKA 2664080022/1100

V-SYMBOL: (PRI PLATBE UVIESŤ VS VYGENEROVANÝ ONLINE SYSTÉMOM V POTVRDENÍ O REGISTRÁCII PRIHLÁŠKY)

IBAN CODE SK901100000000266408 0022

SWIFT CODE TATRSKBX

klub_dalmatince

KLUBOVÁ VÝSTAVA 2017

40. KLUBOVÁ VÝSTAVA

KV + CAC + CAJC + BOB

18. august. 2017

rozhodca / judge: Mrs. Brenda Rance (Olbero – GB)

Uzávierka 7. august 2017

dalmatinec11

www.dalmatian.sk

 

Objednávka stánku

order_trade_Duodanube2017

(cena 10 EUR/m2)

bližšie informácie: trade@duodanube.sk

MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV 19. – 20. AUGUST 2017

Parkovanie karavanov, obytných áut, či postavenie stanu v areáli Závodiska v Bratislave-Petržalke počas MVP je možné od 18. do 21. augusta 2017. Po príchode sa treba prihlásiť na vrátnici.


Poplatok za parkovanie (ubytovanie) je 20 €/deň

a 5 €/deň za použitie elektrickej prípojky.


 

Výstavný výbor hľadá pre prácu na výstave vedúcich kruhov, zapisovateľov a tlmočníkov. Záujemcovia o prácu na MVP môžu vyplniť dotazník a poslať ho pani A. Burdátšovej na adresu: personalduobanube@gmail.com

dotaznik_personal_BA 2017

Inzeráty v katalógu

Formát reklamy: celá strana – A 5 – 115x180mm, ½ strany 115x90mm.

Hotové litografie dodať v JPG alebo PDF formáte (min. 300 dpi).

Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v katalógu je úhrada vopred.

INZERCIA V KATALÓGU PRE PODNIKATEĽOV (VO FORMÁTE A5)

rozmer 1/2 strany celá strana A5
čierno-biela 50 € 80 €
farebná (len celá strana) 120 €

INZERCIA V KATALÓGU PRE CHOVATEĽOV (VO FORMÁTE A5)

rozmer 1/2 strany celá strana A5
čierno-biela 20 € 40 €
farebná (len celá strana) 80 €

Objednávka inzerátu

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Tlačový podklad – limit:5MB filetypes:jpg|pdf|png

Flag_of_United_Kingdom_-_Circle-256
loogo_fci
loogo_skj
logo_spz-zelene
kolazloga-PDF5_
ukk_logo
skadz_coursing

Hlavný partner

logo_royal_canin

Partneri

zavodisko
topautodiely24.sk-930x300